Juridische kennisgeving

Inleiding

Gebruik van de site betekent automatische en onherroepelijke aanvaarding door de gebruiker van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en disclaimers die op de site staan. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze wettelijke kennisgeving regelmatig op wijzigingen te controleren. Wijzigingen in deze wettelijke kennisgeving worden geacht te zijn aanvaard door uw verder gebruik van onze site, ongeacht of u al dan niet kennis hebt genomen van dergelijke wijzigingen.

Uitgeverij

Hofildelo sprl
Rue des Sorbiers, 241
5543 Heer – België
Telefoon: 082/222.063
E-mail: bonjour@lessorbiers.com

RPM Brussel BE 0718.935.492JurisdictiebepalingenDe Site en de inhoud ervan vallen onder het Belgisch recht en elk eventueel geschil dienaangaande zal onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.Technische informatieInternetveiligheid
De Gebruiker erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken. Hij verklaart dat hij alle passende maatregelen heeft genomen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op Internet circuleren, waarbij elk gebruik van de site uitsluitend op zijn risico geschiedt.
De SPRL Hofildelo, hierna “Les Sorbiers” genoemd, stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site.

Beheer van cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een stukje informatie dat een website naar uw browser stuurt. Het helpt de site om informatie over u of uw voorkeuren te onthouden, zodat u gemakkelijker door de site kunt navigeren. De cookie helpt ons ook om statistieken op te stellen over het aantal bezoekers aan en het gebruik van onze site. Deze worden op volledig anonieme wijze verkregen door de diensten van Google (AdWords en Analytics). “Les Sorbiers ” gebruikt de door de cookies gerapporteerde informatie niet voor andere doeleinden dan deze site.

“Les Sorbiers” gebruikt of zal 3 soorten cookies gebruiken:

Sessiecookies (sessiecookiebestand): Zij maken het mogelijk het verloop van de navigatie van de bezoeker tijdens een enkel bezoek te volgen. Zij zijn noodzakelijk voor de werking van de site, maar laten in geen geval toe de Gebruiker persoonlijk te identificeren. Sessiecookies zijn tijdelijk en worden automatisch verwijderd wanneer de Gebruiker de site verlaat.
Persistente cookies: zij maken het mogelijk gebruikers van het ene bezoek naar het andere te identificeren. Zij zijn niet noodzakelijk voor het functioneren van de site, maar worden gebruikt om het gebruik door de Gebruiker te verbeteren. “Les Sorbiers” verzamelt geen persoonlijke gegevens. Het is slechts een nummer dat u identificeert als een van onze gebruikers. Persistente cookies blijven op de harde schijf van de Gebruiker totdat hij ze verwijdert.
Cookies van derden: U hebt misschien gemerkt dat wij op onze site advertenties weergeven van externe bedrijven. Deze advertenties kunnen u af en toe een cookie sturen. Wij hebben hier geen controle over.

Om het hoogste niveau van functionaliteit op de site te garanderen, raden wij u aan onze cookies en die van derden te accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen in uw browservoorkeuren.
Indien u onze cookies wenst te weigeren, kunt u uw browser zo instellen. In dat geval is het mogelijk dat sommige functies niet beschikbaar zijn, wat uw mogelijkheden om de site te gebruiken kan beperken.

Hypertext koppelingen

Het leggen van hyperlinks naar de site www.lessorbiers.com is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de directeur van de Publicatie. Wij zijn hier uiteraard voorstander van.

Degenen die vanaf de site www.lessorbiers.com in de richting van andere sites, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van ” Les Sorbiers “, of het nu voor hun inhoud, de producten of de diensten die beschikbaar zijn op deze sites of van deze sites.

Persoonlijke gegevens
De raadpleging van de site www.lessorbiers.com geschiedt vrijelijk zonder dat de gebruiker zijn identiteit of de informatie die op hem betrekking heeft, bekend hoeft te maken. Een verzoek om contact houdt echter de verwerking van persoonsgegevens in. Deze gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. Persoonsgegevens worden uitsluitend door “Les Sorbiers” geregistreerd en verwerkt.
De gegevens die u aan “Les Sorbiers” verstrekt, worden gebruikt in het kader van uw verzoek. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor direct marketing, voor informatie over onze diensten, indien wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen. Het is altijd mogelijk zich voor deze dienst uit te schrijven. Bewaring van persoonsgegevens en mededeling aan derden
“Les Sorbiers” bewaart de gegevens die worden verzameld tijdens de verwerking van uw verzoek. Als u ervoor kiest zich te abonneren op onze nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens ook na de verwerking van uw verzoek. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld.

Controle van uw persoonsgegevens

Het staat u altijd vrij te verzoeken om verwijdering van uw gegevens uit onze database. Deze mogelijkheid wordt in onze nieuwsbrief aangegeven door middel van een link om u uit te schrijven. U kunt verzoeken om verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens indien deze irrelevant, onnauwkeurig of onvolledig zijn. Hiertoe dient u een gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een identiteitsbewijs (kopie van uw identiteitskaart), te sturen naar het volgende adres: Les Sorbiers, Sorbiersstraat 241, B-5543 HEER. Wij zullen u uw gegevens gratis verstrekken binnen 45 dagen na uw verzoek.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten van de website www.lessorbiers.com evenals de volledige inhoud van de website blijven eigendom van “Les Sorbiers”. De elementen op de site zijn eigendom van ” Les Sorbiers ” tenzij ze geïdentificeerd zijn als toebehorend aan derden. Het gestileerde logo of de grafische voorstellingen op de site zijn eigendom van ” Les Sorbiers “. De andere namen van bedrijven en producten of diensten die op de site worden getoond, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Aan de gebruiker wordt geen enkel recht of licentie verleend om enig handelsmerk te gebruiken en de gebruiker stemt ermee in geen afgeleide werken te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of te creëren op basis van de inhoud van www. De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens en elk ander element van de site, door welk procédé of welke drager dan ook, is verboden en vormt, zonder toestemming van de uitgever, een inbreuk.

Alleen kopieën voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik zijn toegestaan.

Kredieten

Ontwerp en ontwikkeling van de site

Microscopule