Algemene verkoopvoorwaarden

I. DE GITE en MAISON BLANCHE DIENSTEN

Deze voorwaarden hebben betrekking op de korte termijn verhuur van de “Gîte – La Maison Blanche”.

II. DUUR VAN HET VERBLIJF

De klant kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de lokalen te blijven aan het einde van de verblijfsperiode.

III. VERANTWOORDELIJKHEID

De dienst “Gîte La Maison Blanche” die diensten aanbiedt aan een klant is de enige gesprekspartner van deze klant, en is verantwoordelijk tegenover hem voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de huidige verkoopsvoorwaarden. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige gebeurtenissen, gevallen van overmacht of voor handelingen van personen die geen verband houden met de organisatie en het verloop van het verblijf en de bij deze gelegenheid verleende diensten.

IV. RESERVERING

De reservering wordt definitief wanneer deze volledig is betaald, uiterlijk 45 dagen voor aankomst.

V. GEEN HERROEPINGSRECHT

Reserveringen worden gemaakt via online boekingsplatforms of rechtstreeks bij het hotelmanagement, de huurder profiteert niet van de terugtrekkingsperiode.

VI. BETALING VAN HET BEDRAG

De klant verbindt zich er formeel toe het volledige bedrag te betalen dat verschuldigd is aan de dienst “Gîte – La Maison Blanche”. De volledige betaling zal dus ten laatste 45 dagen voor de aankomst moeten gebeuren. In het geval van extra kosten, zullen deze worden afgetrokken van de aanbetaling.

VII. BEWIJS VAN BETALING

Bij ontvangst van het saldo van het verblijf, zal de dienst “Gîte La Maison Blanche” de klant een ontvangstbewijs sturen.

VIII. DIEREN

Dieren worden op verzoek geaccepteerd.

IX. AANKOMST

De klant moet aankomen op de vastgestelde dag en op de tijdstippen die in het contract of in het ontvangstbewijs zijn vermeld. Indien dit niet mogelijk is, dient de klant de dienst “Gîte – La Maison Blanche” hiervan op de hoogte te brengen. In geval van verlate aankomst of verhindering op het laatste moment, dient de klant de dienstverlener rechtstreeks te informeren. De als gevolg van deze vertraging niet gebruikte diensten geven geen aanleiding tot enige terugbetaling.

X. ANNULERING DOOR DE CLIËNT

Alle annuleringen moeten per aangetekende brief of per e-mail aan de dienst “Gîte – La Maison Blanche” worden meegedeeld. Het bedrag dat door de reserveringsdienst zal worden terugbetaald, met uitzondering van de reserveringskosten, zal als volgt zijn:
– Indien de annulering meer dan 42 dagen voor de aanvang van het verblijf wordt gedaan, wordt de aanbetaling van 30% ingehouden.
– Bij annulering tussen de 42e dag (inbegrepen) en de 28e dag (niet inbegrepen) voor de aanvang van het verblijf: 40% van de huurprijs.
– Bij annulering tussen de 28e dag (inbegrepen) en de 2e dag (uitgesloten) voor de aanvang van het verblijf: 10% van de huurprijs.
– Bij annulering op of na de 2e dag (inclusief) voor de aanvang van het verblijf: 0% van de totale huurprijs.

XI. ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF

In geval van onderbreking van het verblijf door de klant, zal geen terugbetaling plaatsvinden.

XII. ANNULERING DOOR DE VERHUURDER

Indien de “Gîte – La Maison Blanche” het verblijf annuleert vóór het begin van het verblijf, moet zij de huurder hiervan in kennis stellen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail. De huurder zal de betaalde bedragen onmiddellijk en zonder boete terugbetaald krijgen.

XIII. WIJZIGING VAN EEN WEZENLIJK ONDERDEEL

Indien “Gîte – La Maison Blanche” zich vóór de geplande begindatum van het verblijf genoodzaakt ziet een wijziging aan te brengen in een van de essentiële onderdelen van het contract, kan de huurder, zonder afbreuk te doen aan de voorgaande artikelen, en na door de verhuurder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail op de hoogte te zijn gebracht :
– Ofwel het contract opzeggen en onmiddellijke terugbetaling van de betaalde sommen bekomen zonder boete.
– Of de door de verhuurder voorgestelde wijziging of vervanging van de accommodatie of activiteiten aanvaarden: een aanhangsel bij het contract waarin de aangebrachte wijzigingen worden gespecificeerd, wordt dan door de partijen ondertekend.
Elke prijsvermindering zal in mindering worden gebracht op de bedragen die de huurder nog verschuldigd is en indien de reeds door de huurder gedane betaling hoger is dan de prijs van de gewijzigde prestatie, zal het verschil aan de huurder worden terugbetaald vóór de aanvang van zijn verblijf.
Indien de verhuurder tijdens het verblijf niet in staat is de contractueel overeengekomen diensten te verlenen: indien de verhuurder tijdens het verblijf niet in staat is een groot deel van de contractueel overeengekomen diensten te verlenen, die een aanzienlijk percentage van de door de huurder betaalde prijs vertegenwoordigen, zal “Gîte – La Maison Blanche” een vervangend verblijf aanbieden, eventueel tegen betaling van de extra kosten.
Indien de verhuurder geen vervangend verblijf kan aanbieden of indien dit door de huurder om geldige redenen wordt geweigerd, zal de verhuurder aan de huurder een schadevergoeding betalen die op dezelfde basis wordt berekend als in geval van annulering door de verhuurder.

XIV. CAPACITEIT

Het contract wordt opgesteld voor een maximum aantal personen. Indien dit aantal wordt overschreden, behoudt de aanbieder zich het recht voor extra cliënten te weigeren. Elke wijziging of verbreking van het contract zal worden beschouwd op initiatief van de cliënt, de verkoopprijs blijft bij de reserveringsdienst.

XV. VERZEKERING

De klant is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Hij is verplicht zich voor deze verschillende risico’s te verzekeren door middel van een verzekeringsovereenkomst. Dit contract wordt een vakantiecontract genoemd in het specifieke geval van gemeubileerde toeristische accommodatie.

XVI. INVENTARIS VAN INSTALLATIES EN TOEBEHOREN

Een lijst van alle elementen van de gîte die op het moment van verhuur als functioneel en zonder gebreken worden beschouwd, wordt ter beschikking gesteld van de klant die 4 uur de tijd heeft om eventuele gebreken bij aankomst te melden. Deze lijst is de enige referentie in geval van een geschil over de staat van het onroerend goed. De huurder is verplicht het gehuurde goed met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken.
De staat van netheid van de gîte bij aankomst van de huurder moet worden genoteerd in de inventaris van de inrichting. De schoonmaakkosten dekken de basisschoonmaak van het gebouw. Het schoonmaken van de woning is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode en voor vertrek.

XVII. BORGSOM

De verhuurder zal vooraf via internet een borgsom vragen, waarvan het bedrag op de beschrijvende fiche is vermeld. Na het opmaken van de inventaris aan het einde van de huurperiode wordt deze waarborg terugbetaald, verminderd met de kosten voor het herstel van de lokalen indien er schade wordt vastgesteld.
In geval van vroegtijdig vertrek (vóór de op de beschrijvende fiche vermelde tijdstippen), waardoor de inventaris van de inrichting niet op dezelfde dag als het vertrek van de huurder kan worden opgesteld, wordt de waarborgsom, onder voorbehoud van eventuele schade, door de verhuurder binnen een termijn van ten hoogste één week terugbetaald.

XVIII. GESCHILLEN

Elke klacht betreffende de staat van de lokalen en/of de staat van de beschrijving van de verblijfplaats, moet binnen 4 uur na het betreden van de lokalen bij de verhuurder worden ingediend. Alle andere klachten moeten hem zo spoedig mogelijk per brief of e-mail worden toegezonden.
Alleen de rechtbanken van Namen zijn bevoegd.